Municipi
Dades Demogràfiques
Dades Demogràfiques
Habitants (2022) 68066
Joves (12-29) 14011
Associacions Juvenils 0
Socis Juvenils 0
Desglosament de dades
Desglosament de dades
Total Xiques Xics
Habitants 14011 6720 7291
Joves (12-17) 5112 2439 2673
Joves (18-23) 4658 2249 2409
Joves (24-29) 4241 2032 2209