Municipi
Dades Demogràfiques
Dades Demogràfiques
Habitants 19.211
Joves 3.615. 18,81%
Associacions Juvenils 2
Socis Juvenils 0 (0 Dones, 0 Homes)
Desglosament de dades
Desglosament de dades
Total Xiques Xics
Habitants 19.211 0 0
Joves (15-19) 937 483 454
Joves (20-24) 845 431 414
Joves (25-29) 983 508 475