Municipi
Dades Demogràfiques
Dades Demogràfiques
Habitants 10.964
Joves 2.232 (20,36 %)
Associacions Juvenils 1
Socis Juvenils 0 (0 Dones, 0 Homes)
Desglosament de dades
Desglosament de dades
Total Xiques Xics
Habitants 10964 5.586 5.378
Joves (12-17) 740 354 386
Joves (18-23) 703 346 357
Joves (24-30) 789 380 409